Corona Update november 2021

Hierbij meer informatie over wat de nieuwe aanscherping van de maatregelen betekenen voor onze school, leerlingen, ouders en externen.

Zojuist zijn de aangepaste protocollen voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs gepubliceerd in lesopafstand.nl De protocollen zijn aangepast op basis van het OMT-advies en het kabinetsbesluit van eerder deze week. De maatregelen kunnen hopelijk voorkomen dat de scholen weer moeten gaan sluiten, want daar zit niemand op te wachten. Laten we daarom alle richtlijnen zo goed mogelijk navolgen.

Voor VSO De Brouwerij betekent dit voor de komende tijd het volgende:

 • Alle volwassenen dienen vanaf 24/11 onderling anderhalve meter afstand te bewaren. Dit is ongeacht vaccinatie of herstelbewijs. Deze maatregel geldt ook voor het onderwijs. De looproutes in de school brengen we niet terug, omdat de afstandsregel niet geldt tot of tussen leerlingen.
 • Fysiek onderwijs blijft het uitgangspunt, afstandsonderwijs is een noodmaatregel.
 • Tijdens lestijd werkt iedereen op school en wanneer je werkzaamheden het toelaten werk je thuis na lestijd.
 • Alle activiteiten die niet direct gelinkt zijn aan het primaire proces, organiseren we waar mogelijk online. Dat betekent:
  • Alle reguliere vergaderingen en overleggen organiseren we online. Als het noodzakelijk is om hiervoor toch op school fysiek bij elkaar te komen, vragen we je om dit verzoek voor te leggen aan je direct leidinggevende.
  • Gesprekken met ouders of externen vinden in principe niet plaats in de school, tenzij strikt noodzakelijk. Ga hierover in overleg met je direct leidinggevende.
 • Excursies kunnen in principe gewoon doorgaan binnen de geldende maatregelen en afspraken. Sluit wel met je teamleider kort hoe we dit zo veilig mogelijk door kunnen laten gaan.
 • Vieringen vinden plaats zonder ouders/verzorgers.
 • Uitzondering: De inzet van stagiaires en externe begeleiders bij het primaire proces mag gewoon doorgaan. Let hierbij wel op dat je 1,5 meter afstand bewaart.

Onveranderd blijft dat iedereen (collega’s én leerlingen) bij klachten thuisblijft en zich laat testen. Pas bij een negatieve uitslag van een PCR-test (dus geen zelftest) mag men weer naar school. Dat betekent in voorkomende gevallen dat we leerlingen met klachten naar huis sturen en niet tot de les toelaten. Onderwijspersoneel kan nog steeds voor het testen gebruik maken van de voorrangsprocedure van de GGD. Het formulier dat gevraagd wordt bij het gebruik van deze testmogelijkheid kun je bij Gerbrant of Gonny opvragen.

Tot slot wordt aan alle collega's met klem gevraagd om met regelmaat (elke twee dagen) een zelftest af te nemen.

Voor vragen of opmerkingen wend je tot de directie.

Laten we er samen alles aan doen om de school voor iedereen zo veilig mogelijk te houden.