Onderwijsprogramma

Onze school biedt onderwijs op twee verschillende locaties en op verschillende niveaus.

Vmbo-T en havo

In deze klassen krijgen de leerlingen de vakken Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur- en scheikunde, sport en bewegen, economie en diverse vakken gericht op de persoonsvorming en talentontwikkeling van onze leerlingen. 

Het vmbo Theoretische Leerweg en de havo leiden op tot een diploma. Leerlingen kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs in mbo of hbo, of naar werk. De leerlingen maken de keuze voor een profiel en de daarbij behorende vakken. Verplichte vakken zijn: Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, sport en bewegen en elke leerling maakt een profiel- of sectorwerkstuk.

Brouwerijklas

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gefaseerd in staat worden gesteld om de transitie te maken naar een reguliere setting waar dat mogelijk is. Binnen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs is het uitgangspunt om in de bovenbouw onderwijs te volgen in de Brouwerijklas op het Olympus College in Arnhem.

Geen passende leerroute?

Als een nieuwe leerling niet ingedeeld kan worden in een passende leerroute, zoeken we naar andere oplossingen. Zie ook onze speciale arrangementen.