Onderwijsprogramma

Onze school biedt onderwijs op twee verschillende locaties en op verschillende niveaus.

Vmbo Theoretische Leerweg / havo onderbouw

In deze klassen krijgen de leerlingen de vakken Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur- en scheikunde, sport en bewegen, economie en diverse vakken gericht op de persoonsvorming en talentontwikkeling van onze leerlingen.

Vmbo Theoretische Leerweg / havo bovenbouw

Het vmbo Theoretische Leerweg en de havo leiden op tot een diploma via een staatsexamen. Leerlingen kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs op mbo- of hbo-niveau, of naar een arbeidsplaats. De leerlingen maken de keuze voor een profiel en de daarbij behorende vakken. Verplichte vakken zijn: Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, sport en bewegen en elke leerling maakt een profiel- of sectorwerkstuk.

Brouwerijklas op het Olympus College Arnhem

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gefaseerd in staat worden gesteld om de transitie te maken naar een reguliere setting waar dat mogelijk is. Binnen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs is het uitgangspunt om in de bovenbouw onderwijs te volgen in de Brouwerijklas op het Olympus College in Arnhem.

Praktijkroute

De Praktijkroute is een praktijkgerichte opleiding waarbij leerlingen worden voorbereid op een (beschutte) arbeidsplek of een entreeopleiding. Binnen de praktijkroute wordt nadrukkelijk gewerkt aan het ontwikkelen van competenties en arbeidsvaardigheden, door middel van een gefaseerd stagetraject.

Trajectklas

Als een nieuwe leerling niet ingedeeld kan worden in een passende leerroute, plaatsen we de leerling in de Trajectklas. Vaak zijn deze leerlingen lang niet naar school geweest, of ondervinden ze door hun problematiek zoveel belemmeringen dat een volledige schoolgang nog niet kan plaatsvinden. In de Trajectklas werken ze aan het versterken van hun competenties en het verhelderen van hun perspectief, zodat de juiste leerroute bepaald kan worden. Soms blijkt dan dat een traject binnen de school niet meer passend is en dat een uitstroom naar dagbesteding ingezet zal worden. Deze beslissing zal altijd in nauw overleg met ouders en hulpverleners genomen worden.