Met leerlingen en ouders

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. En ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

Vso De Brouwerij heeft een leerlingenraad. De leerlingen kiezen per groep een vertegenwoordiger. Eén keer in de zes weken komt de leerlingenraad bij elkaar. De raad bespreekt dan met de directeur onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over het onderwijsaanbod, creatieve vakken en de inrichting van het gebouw.

Gender Sexuality Alliance (GSA)

Op onze school moet iedereen zichzelf kunnen zijn. We hebben daarom een Gender Sexuality Alliance (GSA). Deze bestaat uit leerlingen uit verschillende groepen. De GSA draagt bij aan een open sfeer als het gaat om sekse-, gender en seksuele diversiteit. Iedereen is welkom in de GSA: welke seksuele geaardheid of welk gender je ook hebt. De leden van de GSA komen maandelijks bij elkaar. Zij organiseren bijeenkomsten en activiteiten. Bijvoorbeeld op Coming Out Day en Paarse Vrijdag. Zo willen we nog eens benadrukken dat iedereen welkom is en erbij hoort.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte
• Via de nieuwsbrief. Deze ontvang je elke acht weken.
• Via de mentor. Hij of zij onderhoudt het contact met ouders via mail of telefoon.
• Onder het kopje ‘actueel’ vind je informatie die voor jou en je kind van belang zijn.
• Via het contact met de docent. Als ouder kun je altijd contact opnemen als je vragen hebt. Als er bijzonderheden zijn, neemt de docent zelf contact met je op.
• Via het tevredenheidsonderzoek. Elke vier jaar nodigen we ouders uit om mee te werken aan dit onderzoek. Zo willen we kijken of er zaken zijn die we kunnen verbeteren.

Oudermiddagen en -avonden

De eerste twee dagen van het schooljaar hebben leerlingen en hun ouders een kennismakingsgesprek met de mentor. Twee keer per schooljaar organiseren we een oudermiddag- of avond. Dan bespreken we samen hoe je kind het doet op school. We kijken daarbij naar de doelen en het uitstroomperspectief in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Een aantal keer per jaar organiseren we (online)ouderavonden met een specifiek thema, bijvoorbeeld over de staatsexamens, de verschillen tussen uitstroom­bestemmingen of over gamen.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement. De mr is bereikbaar via mr@sgmbrouwerij.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr